مقايسه آگهی ها

آیا میدانید همه این تصاویر ثابت هست ( خطای دید )

ولی با خیره شدن به آنها ذهن شما آنها را متحرک میبیند .

خطای دید

 

گلستان شمالی

 

خطای دید

 

گلستان شمالی

 

خطای دید

 

گلستان شمالی

 

خطای چشم میتواند در زندگی ما تائیر های فراوانی داشته باشد . ممکن است به خاطر خطای دید قضاوت های درست یا درست انجام دهیم فقط به خاطر این جمله که میگیم : من با جشم خودم دیدم که ….

ولی اینجا به شما ثابت شد که چشم شما هم گاهی اشتباه میکند .

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 400

آپارتمان

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 400

آپارتمان

تماس بگیرید
تماس بگیرید

مترمربع: 320

آپارتمان

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4

آپارتمان

Call Now Button